Lees voor het eerste bezoek de voorwaarden.

 

De behandelovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden. Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaats vinden.

 

Privacy regelement en voorwaarden praktijk Ontmoeting met Mezelf

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. De therapeut doet haar best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder andere dat: -Er zorgvuldig met uw persoonlijke en medische gegevens wordt omgegaan-Ervoor gezorgd wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens-Uw behandelende therapeut als enige toegang heeft tot de gegevens in uw dossier. Er geldt een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

Bij minderjarigen ook naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders. Beide ouders dienen schriftelijke toestemming te geven tot de behandeling bij kinderen jonger dan 16 jaar en geven daarmee toestemming tot het vastleggen van gegevens in een dossier. Als van belang tevens: - Huisarts- School van de minderjarige cliënt- Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals melding bij Veilig Thuis, begeleiding door Jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. -Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. -Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliënten dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. -Uw naam, adres en woonplaats -Uw geboortedatum -De datum van de behandeling -Omschrijving van de behandeling, 'psychosociaal consult’ -De kosten van het consult en de betalingstermijn.

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

De therapeut is gehouden aan de VBAG-beroepscode. De therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Afspraken consulten annuleren of verzetten

Een consult duurt 90 minuten of 50 minuten voor kinderen jonger dan 12 jaar.Bij verhindering zal de cliënt minimaal 42 werkuren van tevoren afzeggen anders kan het volledige consult in rekening gebracht worden. Dit betekend bij een afspraak op maandag uiterlijk de vrijdag voorafgaand uiterlijk om 10.00 uur annuleren of verzetten.

Betaling en kosten

De kosten van de therapie bedragen €86,- per consult.
 Btw vrijgesteld. De kosten voor een kind jonger dan 12 jaar bedragen 62,- per consult. Btw vrijgesteld. De kosten van het consult dienen na ontvangst van de declaratie binnen 14 dagen te zijn voldaan.
 Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen. Bij het niet nakomen van deze afspraak gaan de facturen over naar Medicas. 

Vergoeding van de therapie

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt.

Verhindering behandelaar

Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken niet in staat is zelf de consulten te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.Ook zal de waarnemer worden ingeschakeld voor het afbellen of verzetten van afspraken indien nodig. 

Aansprakelijkheid

De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico. Bij geschillen met de therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VBAG of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TZC). 

Andere therapieën en verantwoordelijkheid

De technieken en andere oefeningen zijn niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. Er wordt verwacht dat u eerst een arts consulteert om strikt medische klachten uit te sluiten.  Als u wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen u en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline. De praktijk neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, noch voor de bijbehorende interventies of medicatie. De praktijk onthoudt zich zo veel mogelijk van uitspraken over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. doet geen uitspraken over vakgebieden buiten de psychologie, en heeft niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen. 

Veiligheid en informatie

Voor de veiligheid is het wenselijk dat de therapeut weet heeft van psychiatrische diagnoses als persoonlijkheidsstoornissen waaronder borderline, anorexia, boulimia, meervoudige persoonlijkheidsstoornis, schizofrenie maar ook van bijv. epilepsie. Het vermelden van medicatie gebruik voor psychische of lichamelijke klachten is wenselijk. Dit kan de behandeling beïnvloeden. Ook het gebruik van alcohol of drugs dient te worden vermeld. Bij het achterhouden van gegevens kan Praktijk Ontmoeting met Mezelf niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen. 

Telefonisch spreekuur

Als er gedurende de periode van therapie vragen of opmerkingen zijn die de cliënt (telefonisch) wenst te bespreken, kunt u de behandelaar bellen. Bij geen gehoor zal u zo spoedig mogelijk worden teruggebeld. Voor gesprekken langer dan 15 minuten worden kosten gerekend.

Praktijk Ontmoeting met mezelf is aangesloten bij VBAG en RBCZ. Hierdoor vergoeden meer dan 50 zorgverzekeraars de kosten van de consulten geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Dit gaat NIET ten koste van uw eigen risico.