Ontmoeting met mezelf

Praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie en HypnotherapieBehandelovereenkomst


Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder andere dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

  • Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.

  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

  • Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

-Uw naam, adres en woonplaats

-Uw geboortedatum

-De datum van de behandeling

-Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'psychosociaal consult’

-De kosten van het consult

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

De therapeut is gehouden aan de VBAG beroepscode.
 De therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wodt alleen dan naar buiten gebracht als cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Afspraken consulten

Een consult duurt maximaal 90 minuten (volwassenen) of maximaal 50 minuten (kind jonger dan 12 jaar).
 Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 werkuren van tevoren afzeggen anders kan het volledige consult in rekening gebracht worden.

Betaling en kosten

De kosten van de therapie bedragen €78,- per consult. De kosten van het consult dienen na ontvangst van de declaratie binnen 14 dagen te zijn voldaan.
 Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen. Bij het niet nakomen van deze afspraak gaan de facturen over naar Medicas.

Vergoeding van de therapie

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt.
 Stuur ontvangen declaraties altijd in. (Bewaar een kopie voor uzelf).
Zie erop toe dat uw behandelaar op haar declaraties altijd haar VBAG- licentienummer, AGB-code, RBZC-code en KvK inschrijving vermeldt. Ook moeten de logo’s van de RBZC en de VBAG op de nota staan afgedrukt.

Verhindering behandelaar

Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. 
Ook zal de waarnemer worden ingeschakeld voor het afbellen of verzetten van afspraken indien nodig.

Aansprakelijkheid

De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.
 Bij geschillen met de therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VBAG of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TZC). Uw behandelaar kan u hierover informeren. Verder kunt u het klachtenformulier bij de VBAG Ledenadministratie aanvragen, ledenadministratie@vbag.nl. Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop ‘Klachtencommissie’ is vermeld. Zie hiervoor Klachten VBAG

Telefonisch spreekuur

Als er gedurende de periode van therapie vragen of opmerkingen zijn die de cliënt (telefonisch) wenst te bespreken, kunt u de behandelaar bellen. Bij geen gehoor zal u zo spoedig mogelijk worden teruggebeld.

Andere therapieën en verantwoordelijkheid

De technieken en andere oefeningen zijn niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. Er wordt verwacht dat u eerst een arts consulteert om strikt medische klachten uit te sluiten. Indien u wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen u en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline. Praktijk Ontmoeting met Mezelf neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, noch voor de bijbehorende interventies of medicatie. Praktijk Ontmoeting met Mezelf onthoudt zich zo veel mogelijk van uitspraken over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. doet geen uitspraken over vakgebieden buiten de psychologie, en heeft niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.

Veiligheid en informatie

Voor de veiligheid is het wenselijk dat de therapeut weet heeft van psychiatrische diagnoses als persoonlijkheidsstoornissen waaronder borderline, anorexia, boulimia, meervoudige persoonlijkheidsstoornis, schizofrenie maar ook van bijv. epilepsie. Ook het vermelden van medicatie gebruik voor psychische of lichamelijke klachten is wenselijk. Dit kan de behandeling beïnvloeden. Ook het gebruik van alcohol of drugs dient te worden vermeld. Bij het achter houden van gegevens kan Praktijk Ontmoeting met Mezelf niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen.